Stanovy klubu

Stanovy Šachového klubu Zdice, z. s.

Úvodní ustanovení

Čl. 1 Název a sídlo

 • Šachový klub Zdice, z. s., (dále též jen "spolek") je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a sídlí ve Zdicích.
 • Při šachových soutěžích, na svých propagačních materiálech i v běžné komunikaci používá spolek též zkrácenou podobu svého názvu "ŠK Zdice".

Účel a předmět činnosti spolku

Čl. 2 Účel spolku

Posláním spolku je pěstovat hru v šachy a sdružovat zájemce o šachovou hru.

Čl. 3 Předmět činnosti

 • Pro naplnění svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti:
 • pořádání turnajů, zápasů a jiných akcí,
 • organizace tréninku, přednášek, šachových kroužků a dalších vzdělávacích aktivit.
 • K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Členství

Čl. 3 Členové spolku

 • Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.
 • Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky do spolku, o které rozhoduje předseda. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.
 • Členové mají právo
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu
 • požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku
 • obracet se na orgány spolku se svými náměty a připomínkami
 • Členové, kteří jsou plně svéprávní, mají dále právo:
 • účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím
 • volit a být voleni do orgánů spolku
 • Členové mají povinnost
 • chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku
 • dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů
 • řádně a včas platit členské příspěvky
 • šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením
 • Členství ve spolku zaniká
 • úmrtím člena
 • dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku
 • dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení
 • pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na tento následek (tedy hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn.
 • Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže se člen dopustil závažného porušení stanov či nejméně třikrát porušil stanovy méně závažným způsobem.
 • Spolek vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno, příjmení, datum narození a datum vzniku členství. Za správnou a úplnou evidenci odpovídá předseda spolku. Seznam není veřejně přístupný. Za seznam členů spolku se nepovažuje seznam registrovaných členů Šachového svazu ČR ani jeho část zveřejněná na internetových stránkách Šachového svazu ČR.

Orgány

Čl. 4 Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou členská schůze a předseda.
 • Členy orgánů spolku mohou být výlučně členové spolku.
 • Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a stará se o běžný chod spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své činnosti je vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem.
 • Předsedu volí členská schůze na pětileté funkční období. Mandát předsedy zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo zánikem jeho členství ve spolku.
 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Členská schůze schvaluje výši členských příspěvků. Schází se nejméně jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.

Čl. 5 Jednání členské schůze

 • Pozvánku na členskou schůzi rozesílá předseda všem členům spolku nejméně 30 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze a její program.
 • Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny všech plně svéprávných členů spolku přítomných na členské schůzi.
 • Členská schůze je usnášení schopná za účasti nejméně poloviny plně svéprávných členů spolku. Zjistí-li se při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá novou členskou schůzi. Ta se koná nejdříve za 1 hodinu a je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně pětina plně svéprávných členů spolku.
 • Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech plně svéprávných členů spolku přítomných na členské schůzi.
 • Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze v sídle spolku.

Hospodaření

Čl. 6 Hospodaření spolku

 • Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí na příslušný kalendářní rok.
 • Všichni členové spolku jsou povinni chránit majetek spolku.
 • Členové mohou se souhlasem předsedy využívat majetek spolku i pro své osobní potřeby.
 • Podrobnosti upravuje vnitřní předpis spolku.

Zánik a přeměna spolku

Čl. 7 Dobrovolné zrušení spolku

 • Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech plně svéprávných členů spolku přítomných na členské schůzi.
 • Likvidační zůstatek bude předán jinému spolku, který sleduje podobný cíl.

Čl. 8 Přeměna spolku

 • Členská schůze může rozhodnout o přeměně (fúze, rozdělení, změna právní formy) spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech plně svéprávných členů spolku přítomných na členské schůzi.
 • Při změně právní formy musí rozhodnutí členské schůze o přeměně též upravit právní poměry členů spolku.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 9 Zrušovací ustanovení

Tyto stanovy nahrazují stanovy přijaté dne 27.12.2007

Čl. 10 Členové orgánů spolku

Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za zvolené podle těchto stanov. Pro posouzení dne zahájení funkčního období a pro jeho délku se použijí dosavadní stanovy.

Čl. 11 Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016

.

Ve Zdicích dne 28.10.2015